Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1  Úžasné! Tím, že jste se rozhodli zakoupit naše výrobky, jste učinili důležitý krok, který vás zavede na cestu ke krásnému a stylovému bydlení. Než vám však budeme moci naše výrobky dodat, musíme se ujistit, že rozumíte tomu, co od nás dostanete a co od vás na oplátku očekáváme. Proto my, společnost Seven Trust Furniture&Home Decor s.r.o., společnost založená v České republice, se sídlem Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 173 75 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 370808 (nebo jen „my“, „nás“, a „námi“), jako majitel a provozovatel e-shopu umístěného na adrese vivense.cz Vám jako našemu zákazníkovi předkládáme tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), kterými se bude řídit náš právní vztah. Tento vztah vznikne v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi vámi jako kupujícím (nebo jen „vy“, „vás“ a „vámi“) a námi prostřednictvím našeho internetového obchodu. Internetový obchod se nachází na adrese vivense.cz (dále jen „Webová stránka“) a je přístupný prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

1.2 Specializujeme se na prodej nábytku a dekorativních předmětů výhradně na území České republiky.

 

1.3 Tyto Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání.

 

1.4 Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce; v případě jakýchkoli rozporů je rozhodující česká verze.

 

1.5 Znění těchto Podmínek můžeme čas od času změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

 2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET  

 

2.1 Na základě vaší registrace na Webových stránkách máte přístup k jejich uživatelskému rozhraní. Z uživatelského rozhraní můžete objednávat naše produkty (dále jen „Uživatelský účet“). Pokud to Webové rozhraní obchodu umožňuje, můžete si zboží objednat i bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

 

2.2 Při registraci na Webových stránkách a při objednávání zboží jste povinni uvádět všechny údaje správně a pravdivě. V případě jakékoli změny jste povinni údaje uvedené v Uživatelském účtu aktualizovat. Údaje, které nám uvedete v Uživatelském účtu a při objednávání zboží, jsou z naší strany považovány za správné.

 

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup k Uživatelskému účtu.

 

2.4 Nejste oprávněni povolit používání Uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5 Uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nebudete používat déle než rok nebo pokud porušíte povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy (včetně Podmínek).

 

2.6 Berete na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

 

2.7 Na základě vaší registrace můžete být informováni o nově zveřejněných produktech prostřednictvím pravidelných e-mailů, které můžete zrušit ve svém Uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém e-mailu. Nejsme povinni zasílat tyto e-maily každému, kdo se na Webových stránkách zaregistroval.

 

2.8 Na Webových stránkách se může registrovat pouze osoba starší 15 let.

 

 3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY  

 

3.1 Veškeré informace o zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou informativní a nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), se nepoužije.

 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a nákladů na jeho vrácení, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve Webovém rozhraní obchodu a neuplynula doba časově omezené akce, pokud bylo zboží součástí takové akce. Toto ustanovení neomezuje naši možnost uzavřít Kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

3.4 Chcete-li si objednat zboží, vyplňte objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář vždy obsahuje:

  3.4.1 informace o objednaném zboží;

  3.4.2 vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

  3.4.3 způsob úhrady kupní ceny;

  3.4.4 informace o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží; a

  3.4.5 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).

 

3.5 Před odesláním Objednávky můžete zkontrolovat a změnit údaje, které jste v Objednávce uvedli. Objednávku nám odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ nebo „Zaplatit nyní“. Údaje uvedené v Objednávce považujeme za správné. Bezprostředně po obdržení Objednávky vám její obdržení potvrdíme e-mailem, a to na vaši e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo v Objednávce.

 

3.6 Vždy jsme oprávněni v závislosti na povaze Objednávky (množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat vás o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně nebo telefonicky).

 

3.7 Smluvní vztah mezi vámi a námi vzniká doručením o potvrzení Objednávky, které vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.

 

3.8 Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Nehradíme vaše náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).

 

 4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží podle Kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:

  4.1.1 bezhotovostně převodem na náš bankovní účet: 123-7680950297/0100;

  4.1.2 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

  4.1.3 v hotovosti nebo, je-li to možné, také platební kartou na dobírku;

  4.1.4 prostřednictvím platby Twisto; nebo

  4.1.5 bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal.

 

4.2 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při dodání zboží.

 

4.3 V případě bezhotovostní platby převodem na náš bankovní účet je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě jiné bezhotovostní platby uvedené v čl. 4.1 je kupní cena splatná ihned po uzavření Kupní smlouvy.

 

4.4 Twisto platbu poskytuje společnost Twisto payments a.s, IČO: 016 15 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: B 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, na základě faktur společnosti Twisto, a to postoupením pohledávky na úhradu rozšířené platby společnosti Twisto payments a.s, za podmínek uvedených ve "Všeobecných podmínkách pro zákazníky služby TWISTO". Pokud využijete námi zprostředkovanou službu Twisto, kterou poskytuje společnost Twisto payments a.s, jste povinni uhradit platbu do 14 dnů ode dne dodání zboží.

 

4.5 Při platbě převodem na náš bankovní účet jste povinni uvést variabilní symbol platby.

 

4.6 Vaše povinnost zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

4.7 Slevy z ceny zboží, které vám byly poskytnuty, nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8 O platbách provedených na základě Kupní smlouvy vám vystavíme daňový doklad (fakturu). Jsme plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vám vystavíme po zaplacení ceny zboží a zašleme ji v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu.

 

4.9 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vám vystavit doklad o zaplacení. Zároveň jsme povinni přijatou platbu zaevidovat u správce daně online; v případě technické závady nejpozději do 48 hodin.

 

4.10 Vyhrazujeme si právo dočasně pozastavit jeden nebo více způsobů platby podle článku 4.1.

 

 5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  

 

5.1 Berete na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy mimo jiné odstoupit:

  5.1.1 pokud má být dodáno zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;

  5.1.2 pokud má být dodáno zboží podléhající rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

  5.1.3 pokud má být dodáno zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyjmuto a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a

  5.1.4 pokud mají být dodané zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program, pokud došlo k porušení jejich původního obalu.

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte právo od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy nám musí být zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy můžete využít námi poskytnutý formulář, který tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy můžete zasílat na adresu naší provozovny nebo na e-mailovou adresu: info@vivense.cz.

 

5.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle článku 5.2 se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které bylo předmětem Kupní smlouvy, nám musíte vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupíte-li od Kupní smlouvy, nesete náklady spojené s vrácením zboží k nám, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou, není-li v Kupní smlouvě nebo na příslušné produktové stránce na Webové stránce stanoveno jinak.

 

5.4 Vrácené zboží musí být zabaleno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy v důsledku nevhodného balení, bez známek poškození a používání, aby mohlo být prodáno. Zboží musí obsahovat všechny štítky (visačky), musí být vráceno bez zápachu, tak jak bylo dodáno. Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, vyhrazujeme si možnost zboží nepřijmout.

 

5.5 V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle článku 5.2 jsme povinni vrátit vám peněžní prostředky, které jsme od vás obdrželi na nákup vráceného zboží, do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás obdrželi. Jsme oprávněni vrátit vámi poskytnuté plnění při vrácení zboží, nebo jiným způsobem, pokud s tím souhlasíte a nevzniknou nám přitom další náklady. Odstoupíte-li od Kupní smlouvy, nejsme povinni vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám zboží již bylo zasláno.

 

5.6 Jsme oprávněni jednostranně započíst nárok na úhradu škody způsobené na zboží z vaší strany proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

5.7 V případech, kdy máte právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, jsme oprávněni od Kupní smlouvy kdykoli odstoupit i my, a to až do doby, než si zboží převezmete. V takovém případě vám bez zbytečného odkladu vrátíme kupní cenu.

 

 6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ  

 

6.1 Způsob dodání zboží určujeme my, pokud není v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Pokud máme podle Kupní smlouvy dodat zboží na místo určené vámi v Objednávce, jste povinni zboží při dodání převzít.

 

6.2 Dodání mimo Českou republiku není možné.

 

6.3 Zboží, které vyžaduje přítomnost 2 (dvou) a více pracovníků kurýrní služby (např. pohovka, křeslo, skříň, postel, jídelní stůl, objemné úložné jednotky atd., souhrnně „Větší zboží“), může být doručeno pouze na vámi přesně určené místo.

 

6.4 Náklady na dodání budou stanoveny na základě celkové kupní ceny takto:

  6.4.1 dodání zboží v celkové ceně nad 10 000 Kč je zdarma;

  6.4.2 149 Kč za dodání zboží v celkové ceně nižší než 3 000 Kč; a

  6.4.3 299 Kč za dodání zboží v celkové ceně od 3 000 do 5 000 Kč.

  6.4.4 790 Kč za dodání zboží v celkové ceně od 5 000 do 10 000 Kč.

 

6.5 Pokud je z důvodů na vaší straně nutné zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, jste povinni uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení. Uvedené dodatečné náklady se stanoví následovně:

  6.5.1 1 000 až 3 000 Kč za opětovné dodání Většího zboží; a

  6.5.2 149 Kč za opětovné dodání ostatního zboží.

  Výše uvedený výpočet dodatečných nákladů je pouze orientační a konečné náklady se určují individuálně.

 

6.6 Budeme využívat služeb těchto kurýrních služeb:

  6.6.1 Rhenus Home Delivery pro doručení Většího zboží; a

  6.6.2 GLS, Toptrans, DPD, PPL nebo DHL pro doručení ostatního zboží.

 

6.7 Při doručení zboží od kurýrní služby jste povinni zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. V případě poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od dopravce převzít.

6.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravovat zvláštní dodací podmínky.

 

 7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

7.2 Odpovídáme za to, že zboží je při převzetí bez vad a v souladu s Kupní smlouvou. Zejména odpovídáme za to, že v době převzetí:

  7.2.1 má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, a pokud k dohodě nedošlo, má vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě jeho reklamy;

  7.2.2 je zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

  7.2.3 jakost nebo provedení zboží odpovídá smluvnímu vzorku nebo modelu, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo modelu;

  7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

  7.2.5 zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

 

7.3 Ustanovení uvedená v článku 7.2 se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo v době převzetí vámi, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4 Pokud se vada projeví do dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jste oprávněni uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 

7.5 Práva z vadného plnění můžete uplatnit na adrese naší provozovny, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně také v sídle společnosti, a také prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: info@vivense.cz.

 

7.6 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady může upravovat náš reklamační řád.

 

 8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 

8.1 Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2 Berete na vědomí, že software a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zavazujete se, že nebudete provádět žádnou činnost, která by vám nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných komponentů, které tvoří Webové rozhraní obchodu, nebo je používat.

 

8.3 Při používání Webového rozhraní obchodu nejste oprávněni používat mechanismy, software nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní dopad na fungování Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu lze používat pouze v rozsahu, který není na újmu práv našich ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho účelem.

 

8.4 Stížnosti spotřebitelů vyřizujeme prostřednictvím e-mailové adresy info@vivense.cz. Informace o vyřízení stížnosti zasíláme na vaši e-mailovou adresu.

 

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

8.6 Ve vztahu k vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

8.7 Berete na vědomí, že neodpovídáme za chyby způsobené zásahy třetích stran do Webových stránek nebo v důsledku používání Webových stránek v rozporu s jejich účelem.

 

8.8 Jsme oprávněni prodávat zboží pod ochrannou známkou Vivense na základě franchisingové smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a společností VİVENSE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, zapsanou v istanbulském obchodním rejstříku, se sídlem Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Sit. No:127/40 Şişli/İstanbul, Turecko.

 

 9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

9.1 Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: Ochrana osobních údajů.

 

 10.  POUŽITÍ COOKIES  

 

10.1 Cookies se používají na Webových stránkách. Pravidla jejich používání se řídí Zásadami používání cookies, které jsou k dispozici na adrese: Informace o cookies.

 

 11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

11.1 Strany se dohodly, že vztah založený Kupní smlouvou a Podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2 Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Změny a dodatky Kupní smlouvy nebo Podmínek vyžadují písemnou formu.

 

V Praze dne 01.03.2024

Registrace k odběru newsletteru

Zaregistrujte se k odběru newsletteru a nezmeškejte naše atraktivní nabídky. Registrací zároveň získáte poukaz 200 Kč na Váš první nákup!

S přihlášením k odběru souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů. Platí pro objednávky nad 1 000 Kč.