Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Seven Trust Furniture&Home Decor s.r.o., společnosti založené v České republice, se sídlem Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 173 75 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 370808 (dále také "Seven Trust Furniture&Home Decor" nebo "my", "nás" nebo "naše"), jako autorizovaného prodejce výrobků Vivense na základě franchisingové smlouvy uzavřené mezi Seven Trust Furniture&Home Decor a společností VİVENSE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, zapsanou v istanbulském obchodním rejstříku, se sídlem Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Sit. No:127/40 Şişli/İstanbul, Turecko. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme všechny naše produkty, služby, webové stránky a aplikace souhrnně jako "Služby Vivense".

1.2 Respektujeme potřebu soukromí a ochrany osobních informací, mimo jiné včetně jakýchkoli osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se osobními údaji rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přičemž identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.

1.3 Osobní údaje vždy zpracováváme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy, jako je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR")

1.4 Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Osobní údaje, pokud používáte Služby Vivense, a jaká máte v této souvislosti práva. Tím, že používáte Služby Vivense a/nebo nám poskytujete jakékoli Osobní údaje, souhlasíte s tím, že pro vás budou tyto Zásady ochrany osobních údajů závazné, a garantujete, že všechny vámi poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že jste oprávněni nám tyto Osobní údaje poskytnout.

1.5 Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů a pokud kontext nevyžaduje jinak, jsme považováni za správce Osobních údajů.

2 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Shromažďujeme, zpracováváme a chráníme zejména následující kategorie Osobních údajů:

 1. Osobní údaje:
 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, pohlaví, jméno uživatelského účtu);
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • Doručovací údaje (např. doručovací adresa);
 • Údaje o objednávce (např. zakoupené produkty);
 • Informace o platbě;
 • IP adresa a
 • Další Osobní údaje, které s námi sdílíte.

Při používání Služeb Vivense vás můžeme požádat, abyste nám poskytli výše uvedené Osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobní údaje můžeme použít také k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a poskytli vám další informace, které by vás mohly zajímat. Zasílání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu pro odhlášení nebo nás můžete kontaktovat na adrese info@vivense.cz.

 1. Údaje o sledování a cookies

Ke sledování aktivit souvisejících se Službami Vivense používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Více informací naleznete v článku 6.

3 ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. Plnění a dodržování našich smluvních a zákonných povinností, jako je poskytování služeb Vivense sjednaných mezi vámi a námi;
 2. Marketingové aktivity související se Službami Vivense;
 3. Poskytování přístupu ke Službám Vivense;
 4. Monitorování využívání Služeb Vivense;
 5. Zjišťování, prevence a řešení technických problémů;
 6. Zlepšování Služeb Vivense;
 7. Provádění průzkumu trhu;
 8. Ochrana našich oprávněných zájmů.

4 UCHOVÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností, řešení sporů, výkon našich práv a ochranu našich zájmů. Osobní údaje budeme zpracovávat zejména po následující dobu:

 1. Osobní údaje podle článku 3.1 a) budou zpracovávány po dobu trvání našich smluvních a zákonných povinnost;
 2. Osobní údaje podle článku 3.1 b) budou zpracovávány do doby, než odmítnete naše užívání Osobních údajů k marketingovým aktivitám (např. odmítnete zasílání newsletterů nebo jiných marketingových sdělení);
 3. Osobní údaje podle článku 3.1 c), d) a e) budou zpracovávány po dobu, po kterou budete využívat Služby Vivense;
 4. Osobní údaje dle čl. 3.1 f) a g) budou zpracovávány po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo dokud takové zpracování Osobních údajů neodmítnete;
 5. Osobní údaje podle článku 3.1 h) budou zpracovávány po dobu trvání našeho oprávněného zájmu.

4.2 Upozorňujeme, že údaje o používání můžeme uchovávat pro účely interní analýzy. Údaje o používání obecně uchováváme po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti Služeb Vivense, nebo pokud máme zákonnou povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu.

4.3 Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být přeneseny (a uchovávány) v počítači umístěném mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. Všechny údaje ukládáme ke splnění naší právní povinnosti podle čl. 6 GDPR pro účely oprávněných zájmů správce a pro plnění smlouvy pro všechny naše zákazníky bez ohledu na jejich umístění. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání příslušných osobních údajů, představuje váš souhlas s takovým přenosem.

4.4 Podnikneme veškeré přiměřeně nezbytné kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že žádné Osobní údaje nebudou předány žádné organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující bezpečnost Osobních údajů.

4.5 Osobní údaje jsme oprávněni předat jiným zpracovatelům (našim subdodavatelům), kteří nám dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

5 ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně zejména v souvislosti s:

 1. Obchodními transakcemi

Osobní údaje můžeme zpřístupnit jakékoli třetí straně, která získá celou nebo podstatnou část naší obchodní činnosti, akcií nebo majetku, nebo se kterou se sloučíme nebo projdeme jinou formou restrukturalizace společnosti. Pokud tak učiníme, budeme takovou třetí stranu informovat o nutnosti zpracovávat Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Zpřístupnění pro účely vymáhání práva

Za určitých okolností můžeme být ze zákona nebo v reakci na žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo státního orgánu) povinni zveřejnit Osobní údaje.

 1. Právními požadavky

Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud se v dobré víře domníváme, že takové zveřejnění je nezbytné pro: (i) splnění právní povinnosti, (ii) ochranu a/nebo obranu našich práv nebo majetku, (iii) prevenci nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službami Vivense, (iv) ochranu bezpečnosti uživatelů Služeb Vivense nebo veřejnosti, (v) ochranu před právní odpovědností.

 1. Marketingem

Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně pro reklamní a marketingové účely v souladu s níže uvedenými podmínkami.

5.2 Kliknutím na tlačítko ["Souhlasím"] během registrace jako uživatel Služeb Vivense nebo prostým použitím Služeb Vivense souhlasíte s naším sdílením osobních údajů s třetími stranami, kterými jsou:

 1. naši přidružení partneři;
 2. poskytovatelé hostingu;
 3. reklamní partneři; nebo
 4. partneři poskytující služby za účelem plnění povinností vyplývajících z poskytování Služeb Vivense, jako poskytovatelé doručovacích a platebních služeb, kteří následně budou vystupovat jako zpracovatelé Osobních údajů.

5.3 Kliknutím na tlačítko [„Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro reklamní a marketingové účely“], popř. jiného obdobně znějícího políčka nám udělujete souhlas se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely, a to nad rámec zpracování, které probíhá na základě našich oprávněných zájmů.

5.4 Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely souhlasíte s tím, aby Osobní údaje byly zpracovány zejména, nikoliv však výlučně, k zobrazování personalizované reklamy na sociálních a reklamních sítích provozovaných následujícími subjekty: (i) Meta Platforms Ireland Ltd („dále jen „Meta“), (ii) Google Czech Republic s.r.o. a (iii) Google Ireland Ltd. (dále jen „Google“).

5.5 Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely je udělován zcela dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout. Poskytnutí tohoto souhlasu není v žádném případě nutnou podmínkou pro využívání našich služeb. Poskytnutím souhlasu nám však umožníte přizpůsobit Vám naše služby na míru a zohlednit Vaše preference.

5.6 Udělením výše uvedeného souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely souhlasíte, že Osobní údaje budou zpracovány zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím nástroje „Facebook Custom Audiences“, sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Meta, na základě čehož můžeme zajistit, že se Vám na sociálních sítích a platformách provozovaných společností Meta bude častěji zobrazovat reklama, jež je pro Vás zajímavá. Tohoto cíle můžeme dosáhnout pomocí sdílení některých Osobních údajů jako například e-mailu, telefonního čísla, místa bydliště, pohlaví, prohlížených a zakoupených produktů a dalších údajů.

5.7 Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely berete na vědomí, že nemáme žádný vliv na rozsah a další využití Osobních údajů ze strany subjektů dle čl. 5.4 výše, a pokud jste registrovaným uživatelem některé ze sociálních sítí nebo platforem provozovaných těmito subjekty, mohou tyto subjekty Osobní údaje spojit s Vaším účtem na daných sociálních sítích nebo platformách. Dále berete na vědomí, že i když nejste registrovaným uživatelem některé ze sociálních sítí nebo platforem provozovaných uvedenými subjekty, mohou tyto subjekty zjistit a uložit Vaši IP adresu nebo další identifikátory.

5.8 Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů pro reklamní a marketingové účely můžete kdykoli jednoduše a bezplatně odvolat s účinností do budoucna, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@vivense.cz.

5.9 Deaktivaci nástroje „Facebook Custom Audiences“ lze provést příslušnou úpravou nastavení prohlížeče nebo přihlášením na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

5.10 Obecné informace o zpracování údajů společností Meta a zobrazování reklam na sociální síti Facebooku naleznete v zásadách používání údajů na adrese: https://www.facebook.com/policy.php (zde) a obecné informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz (zde).

6 SLEDOVÁNÍ, COOKIES A IP ADRESY

6.1 Soubory cookie (neboli cookies) jsou počítačové soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Sledovací technologie používají také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Služeb Vivense. Cookies nám umožňují rozpoznat, zda jste na naše webové stránky vstoupili znovu ze stejného zařízení, zaznamenat některé z vašich uložených parametrů a ověřit, zda patříte do určité kategorie uživatelů, na které by měla být zaměřena určitá komunikace. Můžeme používat například následující kategorie cookie:

 1. session cookies k provozování Služeb Vivense;
 2. preferenční cookies, které slouží k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení, nebo
 3. bezpečnostní cookies pro účely zabezpečení.

6.2 Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby cookies odmítal, s výjimkou technických cookies nebo podobných souborů, nebo aby vás informoval o tom, kdy je soubor cookie odesílán.

6.3 Při první návštěvě našich webových stránek se vás zeptáme, zda souhlasíte s cookies.

6.4 S vaším souhlasem používáme také službu Google Analytics a podobné služby, které shromažďují cookies třetích stran. Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Kromě služby Google Analytics používá Google Tag Manager, což je systém správy značek vytvořený společností Google pro správu značek JavaScript a HTML používaných pro sledování a analýzu na webových stránkách. Informace o vašem používání Služeb Vivense (včetně vaší IP adresy) generované cookies budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA a dalších zemích. Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání Služeb Vivense, sestavování zpráv o činnosti Služeb Vivense pro provozovatele Služeb Vivense a poskytování dalších služeb souvisejících s činností Služeb Vivense a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Používáním našich Služeb Vivense souhlasíte se zpracováním svých údajů společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely, jak je dále uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

6.5 Služby Vivense a sdělení generovaná při používání Služeb Vivense, jako jsou propagační e-maily, mohou také obsahovat elektronické obrázky známé jako "webové majáky". Webové majáky obvykle fungují ve spojení s cookies a můžeme je používat stejným způsobem, jakým používáme cookies (viz výše).

7 PŘÍMÝ MARKETING

7.1 Kliknutím na tlačítko ["Souhlasím"] během registrace jako uživatel Služeb Vivense nebo prostým používáním Služeb Vivense nebo kliknutím na tlačítko ["Souhlasím"] při odběru našich newsletterů nebo jiných marketingových sdělení, průzkumů atd., souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše elektronické kontaktní údaje, které mohou pocházet z vašeho současného nebo minulého používání Služeb Vivense, nebo povolit vybraným třetím stranám tyto údaje použít, abychom vás kontaktovali elektronickými prostředky (např. e-mailem) s marketingovými informacemi o Službách Vivense.

7.2 Odhlášení od marketingových sdělení můžete provést tak, že tuto funkci deaktivujete pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v každém e-mailu nebo jiném sdělení, které obdržíte, nebo tak, že zašlete e-mailovou žádost na adresu info@vivense.cz, v níž uvedete, že si přejete odhlásit se od marketingových sdělení.

8 BEZPEČNOST

8.1 Zavazujeme se k bezpečnému ukládání všech Osobních údajů. Proto jsme zavedli odpovídající fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení Osobních údajů (které vás však nezbavují odpovědnosti za přijetí odpovídajících kroků k zabezpečení vašich údajů, zejména za přenos údajů). Naším cílem je vyloučit jakékoli neoprávněné nebo nezákonné zpracování Osobních údajů, jakož i jakýkoli náhodný, neoprávněný nebo nezákonný přístup k Osobním údajům, jejich použití, přenos, zpracování, kopírování, přenos, změnu, ztrátu nebo poškození.

8.2 Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem Služeb Vivense, jste odpovědní za to, že toto heslo bude silné a udržované v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nesdělovali neoprávněným osobám.

8.3 Přenos informací přes internet není bohužel nikdy zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit Osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vámi přenášených Osobních údajů. Každý takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Osobní údaje obdržíme, přijmeme přísné postupy a bezpečnostní opatření, abychom Osobní údaje ochránili a zabránili neoprávněnému přístupu.

8.4 V zájmu zachování nejvyššího standardu ochrany Osobních údajů jsou všechny informace, které nám poskytnete, uloženy na zabezpečených serverech za firewally. Přístup k Osobním údajům omezujeme na zaměstnance, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto Osobní údaje potřebují znát k provozování, rozvoji nebo zlepšování Služeb Vivense.

8.5 [Některé části Služeb Vivense, které shromažďují Osobní údaje, používají také šifrování SSL (Secure Sockets Layer) nebo jiné typy šifrování. Veškerá data zákazníků zálohujeme v datovém centru umístěném v Evropské unii, což umožňuje urychlenou obnovu v případě havárie nebo jiné události podobného charakteru, a kdykoli je to možné, zajistíme pseudonymizaci nebo anonymizaci všech osobních nebo souvisejících údajů (s výjimkou jmen a e-mailových adres).]

9 VAŠE PRÁVA

9.1 V souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v GDPR máte nebo můžete mít v souvislosti se svými Osobními údaji následující práva:

 1. Právo na přístup

Můžete si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány Osobní údaje, které se vás týkají, a v případě, že jsou, můžete získat další informace o takovém zpracování. Vaše právo na přístup lze uplatnit v souladu s platnými zákony. Pokud jsou však vaše žádosti zjevně neopodstatněné, nadměrné nebo se opakují, můžeme buď:

- vybírat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady na provedení požadovaných úkonů; nebo

- odmítnout žádost vyřídit.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Jste oprávněni nás požádat o vymazání Osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, a my jsme povinni tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud jsou splněny všechny příslušné podmínky podle GDPR. Upozorňujeme, že vymazání vašich osobních údajů může mít za následek, že vám nebudeme moci poskytovat naše služby.

 1. Právo na opravu

Máte právo nás bez zbytečného odkladu požádat o opravu nepřesných nebo neúplných Osobních údajů, které se vás týkají.

 1. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů.

 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bez jakýchkoli zábran z naší strany.

 1. Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

9.2 Pokud se domníváte, že vaše Osobní údaje byly zpracovány protiprávně, kontaktujte nás na adrese info@vivense.cz a my problém vyřešíme. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Seznam příslušných dozorových úřadů v Evropské unii je k dispozici na adrese https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/redress/what-should-i-do-if-i-think-my-personal-data-protection-rights-havent-been-respected_cs. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese https://uoou.gov.cz/.

9.3 Mějte prosím na paměti, že na všechny dotazy odpovídáme do 30 dnů. Jakákoli požadovaná změna může po ověření vaší totožnosti a oprávněnosti požadavku trvat až pět (5) pracovních dnů.

10 PRŮZKUMY A POSUDKY

10.1 Čas od času můžeme žádat o informace prostřednictvím průzkumů. Účast v těchto průzkumech je dobrovolná a můžete se rozhodnout, zda se jich zúčastníte a sdělíte nám požadované informace. Požadované informace mohou zahrnovat kontaktní údaje (například jméno a e-mailovou adresu) a informace o organizaci (název organizace, pracovní pozice). Kontaktní údaje budou použity ke sdílení výsledků, pokud si účastník zvolí jejich zasílání. Informace z průzkumu budou použity pro účely výzkumu, monitorování nebo zlepšování uživatelských zkušeností a spokojenosti se Službami Vivense.

10.2 Čas od času můžeme na našich webových stránkách zveřejňovat také různé texty, jako jsou reference, citáty, případové studie, bílé knihy atd., které mohou obsahovat Osobní údaje. Ke zveřejnění vašeho jména spolu s takovým textem musíme získat váš souhlas. Pokud si přejete aktualizovat nebo odstranit jakýkoli text obsahující vaše Osobní údaje, kontaktujte nás na adrese info@vivense.cz.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Služby Vivense mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Než na tyto webové stránky odešlete jakékoli Osobní údaje, zkontrolujte prosím zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

11.2 Služby Vivense nejsou určeny osobám mladším 15 let. Podle našeho nejlepšího vědomí neshromažďujeme Osobní údaje od osob mladších 15 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali Osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

11.3 Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, upravit, doplnit nebo jinak upravit. Jakákoli nová verze těchto Zásad ochrany osobních údajů nahrazuje jejich předchozí verzi od data účinnosti nové verze.

11.4 Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany Osobních údajů, kontaktujte nás prosím zde nebo e-mailem na adrese info@vivense.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1.11.2023.

Registrace k odběru newsletteru

Zaregistrujte se k odběru newsletteru a nezmeškejte naše atraktivní nabídky. Registrací zároveň získáte poukaz 200 Kč na Váš první nákup!

S přihlášením k odběru souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů. Platí pro objednávky nad 1 000 Kč.